Διαδικασία αξιολόγησης

Πρώτο Στάδιο Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν επιτυχώς και εμπρόθεσμα θα γίνει σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης κάθε πρόταση θα ανατεθεί αυτόματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα καταχωρήσεως των προτάσεων και με κριτήριο μόνο τη θεματική περιοχή της πρότασης, σε έναν αξιολογητή. Ο αξιολογητής στο στάδιο αυτό θα έχει πρόσβαση στα αναλυτικά στοιχεία των μελών της ομάδας/εταιρείας (βιογραφικά, ρόλος στην ομάδα κλπ), στο λογότυπο, στον τίτλο, στην θεματική περιοχή, στο επίπεδο ωριμότητας, στο video παρουσίασης της πρότασης, καθώς και στην επιτελική σύνοψη της πρότασης (executive summary).  Στη συνέχεια και αφού ο αξιολογητής εξετάσει λεπτομερώς την επιτελική σύνοψη (executive summary) της πρότασης, θα βαθμολογεί την πρόταση σε μία κλίμακα 0-100. Η αξιολόγηση θα αφορά μόνο την επιτελική σύνοψη (executive summary) της υποβληθείσας επιχειρηματικής πρότασης.  Στο δέυτερο στάδιο προκρίνεται ποσοστό 30% από τις συνολικά υποβληθείσες προτάσεις, με βάση τη σειρά κατάταξής τους. Ο μέγιστος αριθμός προτάσεων που θα προκριθούν στην δεύτερη φάση αξιολόγησης θα είναι οι 40 επικρατέστερες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης  θα εισέρχονται όλες οι επιπλέον ομάδες που θα ισοβαθμούν.

Η παράθεση video παρουσίασης της επιχειρηματικής ιδέας θα πριμοδοτείται με 2% στην βαθμολογία της πρότασης.

 

Δεύτερο Στάδιο Αξιολόγησης

Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, οι προκριθείσες προτάσεις από το πρώτο στάδιο αξιολόγησης, θα επαναξιολογηθούν από τον ίδιο αξιολογητή, καθώς και από έναν ακόμα που θα αξιολογεί την πρόταση για πρώτη φορά. Στο συγκεκριμένο στάδιο αξιολόγησης οι προτάσεις θα αξιολογηθούν στο σύνολο των συμπληρωμένων πεδίων τους και από τους δύο αξιολογητές. Η τελική βαθμολογία της πρότασης θα προκύπτει από τον μέσο όρο των τελικών βαθμολογιών των δύο αξιολογητών. Επίσης, οι προτάσεις θα λαμβάνουν ένα μικρό σχόλιο από τον κάθε αξιολογητή για το σύνολο της πρότασής τους.

 

Κριτήρια Αξιολόγησης

Το κάθε συμπληρωμένο πεδίο της πρότασης θα λαμβάνει ξεχωριστή βαθμολογία σε μιία κλίμακα 0-100 λαμβάνοντας διαφορετική βαθμολογική βαρύτητα όπως φαίνεται παρακάτω:

  • Γνώση και κατανόηση της αγοράς-στόχου (15%)
  • Πληρότητα-σαφήνεια επιχειρηματικής ιδέας & στρατηγικής (20%)
  • Η πρωτοτυπία της ιδέας/πρωτοτύπου προϊόντος-υπηρεσίας τόσο σε σχέση με τα εθνικά όσο κυρίως με τα διεθνή σημεία αναφοράς (20%)
  • Ο βαθμός καινοτομίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που επιφέρει (15%)
  • Οι προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης της ιδέας/πρωτοτύπου (15%)
  • Η εφικτότητα υλοποίησης της επιχειρηματικης ιδέας και η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης της (15%)

 

Νικήτριες Ομάδες Διαγωνισμού

Από το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης θα προκύψουν οι επτά (7) επικρατέστερες ομάδες του Διαγωνισμού με απόλυτο βαθμολογικό κριτήριο.

Οι ομάδες με τις επτά (7) επικρατέστερες προτάσεις θα λάβουν μέρος σε σε μία ημερίδα επιχειρηματικής επιτάχυνσης. Η ημερίδα επιχειρηματικής επιτάχυνσης θα δώσει την ευκαιρία στις ομάδες που θα διακριθούν, παράλληλα με την κατάλληλη υποστήριξη, να βελτιώσουν και να εξελίξουν τις ιδέες τους.

Οι επτά (7) ομάδες για την προσπάθεια τους και το τελικό αποτέλεσμα που θα επιτύχουν στην Ημερίδα Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης θα λάβουν μια βαθμολογία που θα ανταποκρίνεται στο 30% της τελικής τους βαθμολογίας. Το υπόλοιπο 70% της βαθμολογίας όπως και η τελική κατάταξη των ομάδων θα προκύψει από τις ζωντανές παρουσιάσεις που θα πραγματοποιήσουν μπροστά στην επιτροπή αξιολόγησης την ημέρα της τελετής βράβευσης. Οι πέντε (5) πρώτες ομάδες θα κερδίσουν χρηματικά έπαθλα. Τα χρηματικά έπαθλα θα κατανεμηθούν ως εξής:

1η ΟΜΑΔΑ: 7.000 €

2ηΟΜΑΔΑ: 5.000 €

3η ΟΜΑΔΑ: 4.000 €

4η ΟΜΑΔΑ: 3.000 €

5η ΟΜΑΔΑ: 1.000 €

 

Καλύτερο Video Παρουσίασης Επιχειρηματικής Ιδέας

H ανάδειξη της ομάδας με το καλύτερο video παρουσίασης επιχειρηματικής ιδέας θα πραγματοποιηθεί από παράλληλη και ξεχωριστή διαδικασία αξιολόγησης, η οποία θα αφορά μόνο τις υποβολές videos παρουσιάσεων. Τα κριτήρια ανάδειξης του καλύτερου video είναι το εικαστικό περιεχόμενο παρουσίασης, καθώς και ο βαθμός πληρότητας απαντήσεων στις παρακάτω ερωτήσεις:

  • Τι αφορά η ιδέα σας;
  • Με ποιό τρόπο είναι καινοτόμα η προσέγγιση σας;
  • Πως θα βελτιώσει την ζωή των ανθρώπων;’

 

Ενημέρωση Αποτελεσμάτων Σταδίων Αξιολόγησης

Οι συμμετέχουσες ομάδες θα ενημερώνονται για τα αποτελέσματα όλων των σταδίων αξιολόγησης εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από τη Διοργανώτρια.

Θα προγραμματιστεί ειδική εκδήλωση όπου θα ανακοινωθούν και θα βραβευτούν οι νικητές, οι οποίοι υποχρεούνται να παρευρίσκονται σε αυτή.

Οποιαδήποτε ομάδα αρνηθεί να συμμετάσχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού (βλ. Δεύτερο Στάδιο Αξιολόγησης, Ημερίδα Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης), την θέση της καταλαμβάνει η ομάδα με την αμέσως επόμενη θέση στην βαθμολογική κατάταξη της διαδικασίας αξιολόγησης.