Που αναζητά το ideatree ιδέες

Οι τομείς στους οποίους ο Διαγωνισμός ideatree αναζητά καινοτόμες ιδέες αφορούν ένα ιδαίτερα διευρυμένο πλαίσιο της παρούσας οικονομικης και κοινωνικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να αναδειχτούν προτάσεις νέων ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς, έχουν ποικίλα αντικείμενα ενασχόλησης καθώς και διαφορετικά ενδιαφέροντα.

Πιο συγκεκριμένα οι τομείς στους οποίους αναζητούνται πρωτότυπες καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις είναι:

↘Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

↘Ενέργεια & Περιβάλλον

↘ Καινοτομία στον Πρωτογενή Τομέα (Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία κτλ)

↘Τουρισμός & Πολιτισμός

↘Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα σύμφωνα με τους κανόνες του διαγωνισμού και να μην έχουν διακριθεί σε άλλο εγχώριο διαγωνισμό.