Πως υποβάλλω την ιδέα μου

Η διαδικασία υποβολής των επιχειρηματικών πρότασεων αποτελείται από δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο αποτελεί την εγγραφή του εκπροσώπου κάθε ομάδας στο σύστημα, ενώ το δεύτερο στάδιο την υποβολή της επιχειρηματικής πρότασης. Τα δύο αυτά στάδια πρέπει να πραγματοποιηθούν με επιτυχία μέχρι και τις 2 Μαρτίου 2018 (11:59 πμ) αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού.

Εγγραφή Εκπροσώπου Ομάδας

Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προτάσεων καταχωρώντας τα απαραίτητα στοιχεία εγγραφής που θα του ζητηθούν. Επιλέγει το επιθυμητό όνομα χρήστη (username) που θα χρησιμοποιεί, τον κωδικό πρόσβασης (password) που επιθυμεί, καθώς και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Έπειτα από την επιτυχή καταχωρήση των παραπάνω στοιχείων, θα λάβει αυτόματα επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από το σύστημα και πλέον θα μπορεί να εισέρχεται στο ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης προτάσεων.

 Υπόλοιπα Μέλη Ομάδας

Η κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από δύο έως πέντε μέλη. Τα αναλυτικά τους στοιχεία είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθούν σε ειδική φόρμα κατά την διαδικασία υποβολής της επιχειρηματικής πρότασης.

Υποβολή Επιχειρηματικής Πρότασης

Με τα στοιχεία εγγραφής (username/password) Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας μπορεί να εισέρχεται στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προτάσεων και να συμπληρώνει όλα τα πεδία της προκαθορισμένης φόρμας υποβολής. Κατά την συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων της προκαθορισμένης φόρμας υποβολής, υπάρχει η δυνατότητα για σταδιακή καταχώρηση των απαιτούμενων πληροφορίων σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και προσωρινής αποθήκευσης τους. Προσοχή όμως, για να θεωρηθεί έγκυρη η υποβολή μίας επιχειρηματικής πρότασης θα πρέπει αυτή να έχει υποβληθεί οριστικά στο σύστημα. Μετά την οριστική υποβολή ο συμμετέχων λαμβάνει επιβεβαιωτικό email από το σύστημα πως η πρότασή του έχει καταχωρηθεί επιτυχώς.

 

Πεδία Προκαθορισμένης Φόρμας Υποβολής

Τα πεδία που θα πρέπει να συμπληρώσει ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας κατά την υποβολή της επιχειρηματικής πρότασης χωρίζονται σε υποχρεωτικά και προαιρετικά. Η συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων της φόρμας είναι απαραίτητη για την επιτυχή υποβολή της πρότασης, ενώ τα προαιρετικά μπορούν να υποστηρίζουν συμπληρωματικά την πρόταση χωρίς η συμπλήρωσή τους να είναι αναγκαία.

Τα υποχρεωτικά πεδία της προκαθορισμένης φόρμας υποβολής πρότασης είναι:

Παρουσίαση επιχειρηματικής ιδέας

 • Τίτλος πρότασης (μια λέξη ή φράση που προσδιορίζει την πρόταση),
 • Επιτελική σύνοψη επιχειρηματικής ιδέας (executive summary),
 • Στόχος/όραμα επιχειρηματικής ιδέας (σκοπός και χρήση του επιχειρηματικού πλάνου, υπηρεσίες ή/και προϊόντα που θα παρέχονται)
 • Κατηγορία ωριμότητας πρότασης: Ιδέα / Πρωτότυπο σε λειτουργία
 • Πρόβλημα το οποίο η πρόταση επιλύει
 • Βασικά στοιχεία καινοτομίας και πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό (πώς διαφοροποιείται από τις υπάρχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες)
 • Αγορά στην οποία απευθύνεται
 • Ανταγωνισμός
 • Επιχειρηματικό μοντέλο
 • Στρατηγική εισόδου στην αγορά
 • Εκτίμηση ελάχιστου κόστους για τη δημιουργία λειτουργικού πρωτοτύπου (MVC)
 • Επόμενα βήματα προϊόντος/υπηρεσίας

Τεχνικά στοιχεία επιχειρηματικής ιδέας

 • Τεχνική περιγραφή προϊόντος/υπηρεσίας

Τα προαιρετικά πεδία της προκαθορισμένης φόρμας υποβολής πρότασης είναι:

Προαιρετική δημιουργία και ανάρτηση video (elevation pitch) το οποίο θα απαντά στις παρακάτω διακριτές ερωτήσεις και θα έχει μέγιστη διάρκεια ενενήντα (90) δευτερολέπτων και θα λαμβάνει bonus βαθμολογία 2%.

 • Τι αφορά η ιδέα σας;
 • Με ποιό τρόπο είναι καινοτόμα η προσέγγιση σας;
 • Πως θα βελτιώσει την ζωή των ανθρώπων;

Άλλα χρήσιμα στοιχεία ή σχόλια.

Επιπρόσθετο υποστηρικτικό υλικό της πρότασης. Στο σημείο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να επισυνάψουν ψηφιακά αρχεία υποστηρικτικά της πρότασης τους που θα τεθούν υπόψη της επιτροπής αξιολόγησης. (πχ διαγράμματα, πίνακες σε συγκεκριμένο format και μέγεθος).

Με την οριστική υποβολή λαμβάνει επιβεβαιωτικό email από το σύστημα.

Καλή Επιτυχία!