Όροι διαγωνισμού

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:

α. Ομάδες φυσικών προσώπων που θα απαρτίζονται από δύο (2) έως πέντε (5) άτομα, ηλικίας 16 έως 35 ετών που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και είναι ικανοί για δικαιοπραξία. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό μόνο μέσω του ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος υποχρεωτικά θα υποβάλλει για λογαριασμό τους ανηλίκου την πρόταση και θα παρίσταται κατά την ενδεχόμενη βράβευσή τους και

β. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία, που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα με χρόνο λειτουργίας λιγότερο ή ίσο του ενός (1) έτους κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού (17η Νοεμβρίου 2017) και δεν έχουν λυθεί, πτωχεύσει ή εκκρεμεί σε βάρος τους αίτηση πτώχευσης, ούτε έχουν τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή βρίσκονται υπό διαδικασία διαχείρισης ή εκκαθάρισης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, η επιχειρηματική πρόταση να κατατεθεί από ομάδα κατ’ ελάχιστον δύο (2) ατόμων, η οποία θα αποτελείται είτε αποκλειστικά από μόνιμα μέλη του νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, είτε από συνδυασμό μόνιμων μελών και εξωτερικών συνεργατών του νομικού αυτού προσώπου.

2) Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι κάθε βαθμίδας, σύμβουλοι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Διοργανώτριας, τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών έως δευτέρου (2ου) βαθμού.

3) Για τη έγκυρη συμμετοχή κάθε ομάδας στον Διαγωνισμό, απαιτείται δημιουργία ηλεκτρονικής εγγραφής (sign up) στην επίσημη σελίδα του Διαγωνισμού http://www.ideatree.gr αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα. Εξαιρείται η δυνατότητα χρήσης διεθνούς ορολογίας ή συμπληρωματικού της αίτησης υλικού, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Το συμπληρωματικό αυτό υλικό που τυχόν κατατεθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, δε θα επιστρέφεται σε κάθε περίπτωση.

4) Κάθε μορφή σύμπραξης, όπως αυτές ανωτέρω εκτίθενται, δύναται να συμμετέχει σε μια και μόνο θεματική περιοχή με μια και μόνο πρόταση, ενώ οφείλει να δηλώσει τον εκπρόσωπό της, ο οποίος και θα αποτελεί το μοναδικό πρόσωπο με το οποίο θα επικοινωνεί η Διογρανώτρια, καθώς και τα λοιπά μέλη της. Για την δήλωση των προσωπικών στοιχείων των μελών της ομάδας, ο εκπρόσωπος αυτής εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση και συναίνεση έκαστου εξ αυτών για το σκοπό του Διαγωνισμού, την οποία και θα θέσει στη διάθεση της Διοργανώτριας όποτε αυτή του ζητηθεί.

5) Αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, προτάσεις που έχουν βραβευτεί με χρηματικά έπαθλα ή με δωρεάν στέγαση σε συνεργατικούς χώρους κατά το τελευταίο τρίμηνο από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού σε αντίστοιχους εγχώριους διαγωνισμούς καινοτομίας, καθώς και προτάσεις που έχουν βραβευτεί κατά τον προγενέστερο Διαγωνισμό ideatree. Δεκτές θα γίνονται οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί σε άλλους διαγωνισμούς, αρκεί να έχουν αποδεδειγμένα προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

6) Αποκλείονται επίσης από το Διαγωνισμό, οι συμμετέχουσες ομάδες που καταθέτουν ελλιπή, ψευδή, ανακριβή, λανθασμένα, άσεμνα ή προσβλητικά στοιχεία, η δε Διογρανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των προτάσεων αυτών. Οποιαδήποτε δε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιας συμμετέχουσας κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια ως άκυρη, παράνομη ή καταχρηστική, αυτό θα έχει δικαίωμα να την αποκλείσει από το Διαγωνισμό, επιφυλασσόμενο παντώς νομίμου δικαιώματός του.

7) Απαγορεύεται ρητά η αναφορά προσωπικών στοιχείων των συμμετεχουσών (π.χ. στον τίτλο ή στην περιγραφή της πρότασης) πέραν της ειδικής φόρμας συμπλήρωσης προσωπικών στοιχείων που βρίσκεται ανηρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα και συνυποβάλλεται στον Διαγωνισμό. Κάθε τέτοια αναφορά στοιχείων θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό της πρότασης από το Διαγωνισμό.

8) Οι συμμετέχουσες ομάδες φέρουν πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεών τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.

9) Το σύνολο των εξόδων (ενδεικτικά αναφέρεται το κόστος προετοιμασίας των προτάσεων που υποβάλλονται στο Διαγωνισμό, τα έξοδα υποχρεωτικής παραστάσεως στο σύνολο των εκδηλώσεων του Διαγωνισμού κ.α.) βαρύνει αποκλειστικά τις συμμετέχουσες. Εξαιρούνται τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και διατροφής των συμμετεχουσών ομάδων στην Ημερίδα Επιχειρηματικης Επιτάχυνσης και της Τελετής Βράβευσης.

10) Η Διοργανώτρια δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσει τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια παραμονής, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ) για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

11) Κάθε συμμετέχουσα ομάδα οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά τους όρους του παρόντος πριν την εγγραφή και την υποβολή της πρότασής της. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους της, όλων ανεξαιρέτως των όρων και προϋποθέσεων του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης κάποιας ομάδας με τους όρους του Διαγωνισμού, η συμμετοχή της θα αποκλείεται αυτοδίκαια.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

1) Κάθε συμμετέχουσα ομάδα δηλώνει και εγγυάται ότι η πρόταση που έχει καταθέσει στον Διαγωνισμό, υποβάλλεται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού και είναι πρωτότυπη και καινοτόμα, έχει δηλαδή παραχθεί από την ίδια και ανήκει αποκλειστικά σε αυτή, διατηρώντας κάθε δικαίωμα χρήσης, διάθεσης και εκμετάλλευσης της. Εγγυάται επίσης ότι η πρόταση δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, άλλως ότι είναι δικαιούχος ή/και ότι έχει αποκτήσει νομίμως τα πάσης φύσεως δικαιώματα, όπως, ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων και όλες τις νόμιμες άδειες που συνδέονται ή χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή πρότασης που κατατίθεται στον Διαγωνισμό, φέρει δε αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι της Διοργανώτριας και παντός τρίτου για την υποβληθείσα της πρόταση και για την ακρίβεια και την πληρότητα των δηλωθέντων στοιχείων. Αναγνωρίζει δε ότι υποχρεούται και αναλαμβάνει να αναδέχεται οποιαδήποτε αξίωση προβληθεί κατά της Διοργανώτριας, καθώς και να απαλλάξει αυτό, τα στελέχη και τους υπαλλήλους του, καθώς και τα μέλη των Επιτροπών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, κάθε είδους έξοδα και δαπάνες ή απαιτήσεις τρίτων που τυχόν προέλθουν από παραβάσεις των Όρων του Διαγωνισμού ή δικαιωμάτων τρίτων, όπως, ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

2) Κάθε ανακοίνωση αναφορικά με το Διαγωνισμό αναρτάται αποκλειστικά και μόνο στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης του στην εν λόγω ιστοσελίδα και σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύει κάθε τυχόν άλλης παρασχεθείσας ενημέρωσης της Διοργανώτριας προς τις συμμετέχουσες (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, επιστολής, κλπ)

3) Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό ή να αναβάλει, ματαιώσει ή ακυρώσει το Διαγωνισμό, ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ιστοσελίδας http://www.ideatree.gr και χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχουσών στον Διαγωνισμό ή οιουδήποτε τρίτου, δηλώνει δε ρητώς προς τις συμμετέχουσες ότι δεν θα προβαίνει σε ουδεμία ανακοίνωση των στοιχείων των αξιολογητών στους οποίους ανατίθεται η αξιολόγηση των προτάσεών τους καθώς και των βαθμών αξιολόγησης και κατάταξης των υποβληθεισών προτάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αυτού.

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης θα υπογράψουν ιδιωτικό συμφωνητικό εχεμύθειας, σύμφωνα με το οποίο θα τηρούν όλες τις πληροφορίες των προτάσεων που θα τους γνωστοποιηθούν εμπιστευτικές.